Podporované projekty

Bainitická ocel pro dynamicky namáhané komponenty
Projekt je orientován na návrh konstituce bainitické oceli pro dynamicky namáhané komponenty (zejm. srdcovku výhybky) s ohledem na její odolnost proti vysokému (dynamickému) kontaktnímu namáhání, odolnost proti opotřebení, únavě a proti křehkému lomu. Vlastní návrh a optimalizace této oceli je přitom podmíněna specifikací kritických fází poškozování komponenty a jím odpovídajícím charakteristikám únavy a křehkého lomu, které jsou rovněž předmětem tohoto projektu. Při řešení se předpokládá v prvé fázi navržení konstituce nízkolegované oceli na odlitky a prověření jejich vlastnosti z hlediska extrémního a kombinovaného dynamického namáhání. V další části projektu je rozhodující vybrání a specifikování parametrů pro posouzení integrity a životnosti srdcovky na základě zjištění přítomnosti defektu v komponentě. Finálem projektu je posouzení vlivů metalurgické kvality a případně i svařování z hlediska lomových vlastností a integrity na základě podkladů získaných v prvních fázích řešení projektu. (2002-2004, GA106/02/0745, 2 702 000,- Kč)

 

        

Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnění
Železniční výhybka je z povahy své funkce kritickým místem železničních tratí z pohledu dynamických účinků vznikajících při průjezdu vozidel. Omezení těchto účinků mezi koly vozidel a kolejnicemi je nejefektivnější cestou ke zlepšení kvality železniční dopravy na straně vozidel, trati i cestujících (životnost, spolehlivost, provozní náklady a funkční parametry jako rychlost, hlučnost, bezpečnost, spotřeba energie, jízdní komfort). Proto je projekt zaměřen na návrh technického řešení železniční výhybkové konstrukce se zpružněným upevněním kolejnic pro varianty uložení na štěrkovém loži a pevné jízdní dráze, jeho přezkoumání a ověření předepsanými laboratorními zkouškami do 12/2012 a validací v trati včetně příslušných měření, jejíž ukončení se předpokládá do konce roku 2015. Výstupy musí splnit požadavky na interoperabilitu dle příslušných TSI, EN a certifikáty. Řešení bude využíváno v síti SŽDC, ŽSR a pro exportní aktivity. (2011-2015, TA01031297, 18 809 000,- Kč)

 

        

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI)
Projekt CESTI se zaměřuje na technické inovace řešící nedostatky dnešní dopravní infrastruktury. Věnuje se silniční a kolejové infrastruktuře, včetně mostů a tunelů. Průřezově řeší environmentální hlediska, aspekty bezpečnosti a spolehlivosti konstrukcí a systémy efektivního hospodaření s infrastrukturou při uplatnění výkonových parametrů. Odpovídá na potřeby nákladově efektivní, materiálově a energeticky udržitelné, technicky trvanlivé, spolehlivé a trvale dostupné dopravní infrastruktury. Bližší informace na www.cesti.cz. (2013-2019, TE01020168, 4 789 000,- Kč)